III YEAR THEOLOGY

01. Beck Amatus
Bet
02. Beck Roshan
Pat
03. Bishoyi Naresh Kr.
Pat
04. Chore R. Robert
Kri
05. Ekka David
Bag
06. G. Satyaprakash R.
Eluru
07. Hembrom Cornelius
Raj
08. Lepcha Anselum
Dar
09. Lepcha Sebastine
Dar
10. Lepcha Winnifred
SJC
11. Marandi Roshni
DSA
12. Minj Kanak
DSA
13. Munda K. Dominic
Cal
14. Runjala J. Tambi
Eluru
15. Savarimuthu Rosali RNDM
16. Soren Ignatius
Jal
17. Tudu Alexius Asn
18. Tudu Shibunath S.
Cal
19. Antony Livin S.
CMF
20. Baskey Maryi SDP
21. Brito Prahnu M. CMF
22. Clarans V. CMF
23. George Bush CMF
24. Munduvelil Sebastian CMI
25. Tete Suraj CMF
26. Vincent Raja SSCC